1. De goederen worden geleverd zoals beschreven op de factuur of in de offerte.

2. Bij het sluiten van de koop / verkoop aanvaardt de koper de goederen in de staat waarin ze zich bevinden. Hij heeft de goederen vooraf aan een grondige inspectie onderworpen en heeft geen gebreken geconstateerd. Gezien de sector en de aard van de goederen is een beroep op schadevergoeding van de verkoper of annulering van de transactie in geen geval mogelijk

3. Met betrekking tot mogelijke gebreken aan de geleverde goederen wordt de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen toegepast.

4. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.

5. De geleverde koopwaar blijft ons eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De overnemende partij draagt ​​de risico's van de levering. Hij moet de goederen in hun staat houden. Bij gebreke van betaling van de factuur op de 3de dag na de aangetekende brief van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege ontbonden worden door middel van een eenvoudige en aangetekende verklaring. Dit alles onverminderd de betaling van schadevergoeding door de in gebreke blijvende koper.

6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente worden gevorderd. Deze vertragingsrente wordt berekend op basis van de referentierente van de Europese Centrale Bank.

7. Daarnaast wordt zonder ingebrekestelling het openstaande factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van € 50, - ter vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en contractuele schade, onverminderd overige relevante incassokosten.

A8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting is de rechtbank van Veurne (RPR Gent, afdeling Veurne) bevoegd.